Diensten

MS Services is uw schoonmaakbedrijf in de ruime omgeving rond Tienen. Een wekelijkse poetsopdracht? Een eenmalige opkuis? Uw ramen laten wassen? Ontdek onze diensten.

Artikel 1. Voorwerp

1.1. De Klant doet beroep op MS Services voor het verstrekken van volgende diensten:

  • Schoonmaken van de lokalen van de klant gelegen te X
  • Schoonmaken van ramen (binnen- en buitenzijde) van het pand gelegen te X

De gedetailleerde taakomschrijving wordt opgenomen in bijlage 1 bij huidige overeenkomst.

1.2. MS Services aanvaardt deze opdracht en zal deze naar best vermogen uitvoeren, zonder ter zake evenwel gebonden te zijn door een resultaatsverbintenis.

Artikel 2. Duur van de overeenkomst

2.1. Deze Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening, waarbij de eerste twee maanden als proefperiode voor Partijen geldt. Gedurende deze proefperiode mag elke partij zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding een einde stellen aan de overeenkomst. De diensten die geleverd worden door MS Services gedurende de proefperiode dienen te worden betaald conform de bepalingen in deze overeenkomst.

2.2. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke opzeg ten laatste 7 dagen voor het einde van de proefperiode, komt automatisch en van rechtswege een overeenkomst van onbepaalde duur tot stand tussen partijen. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen met een opzeggingstermijn van drie maand vanaf de schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. De opzeggingstermijn bedoeld in dit artikel gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzegbrief werd verstuurd.

2.3. MS Services heeft het recht deze Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang en van rechtswege middels een aangetekend schrijven gericht aan de Klant:

  1. indien de Klant de bepalingen in deze Overeenkomst niet respecteert;
  2. in geval van faillissement of insolvabiliteit van de Klant of bij het opstarten van een ontbindings- of vereffeningsprocedure van de Klant;

In geval van een beëindiging met onmiddellijke ingang door MS Services, behoudt MS Serices in elk geval haar recht om een schadevergoeding te vorderen van de Klant voor alle door haar geleden schade ten gevolge van de redenen die de oorzaak van de onmiddellijke beëindiging uitmaken.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1. De prestaties worden door MS Services verricht op periodieke basis en dit conform de taakomschrijving en prijsopgave die als bijlage 1 bij huidige overeenkomst wordt gevoegd. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld: jaarlijks verlof of feestdag) is het de Klant dan ook toegelaten om de uitvoering van de overeenkomst te schorsen, doch enkel indien deze schorsing betrekking heeft op de betreffende uitzonderlijke omstandigheden. Het is de Klant niet toegestaan op de Overeenkomst te schorsen in de opzegtermijn van de overeenkomst. De overeenkomst kan nooit voor meer dan twee opeenvolgende periodes geschorst worden.

3.2. MS Services verklaart uitdrukkelijk over het geschikte materiaal en over de geschikte kennis, ervaring te beschikken teneinde kwalitatieve dienstverlening te kunnen aanbieden. MS Services verbindt er zich toe zijn diensten met de deskundigheid en volgens de regels van de kunst uit te voeren.

Artikel 4 – Vergoeding

4.1. De tussen partijen overeengekomen vergoeding wordt bepaald in de prijsopgave zoals gevoegd als bijlage 1 bij huidige overeenkomst. De overeengekomen prijzen betreffen steeds prijzen exclusief btw.

4.2. MS Services bezorgt elke maand een factuur aan de Klant met een overzicht van de aangerekende prestaties. Deze factuur wordt binnen de 15 dagen voldaan door de Klant.

4.3. Op alle bedragen die de Klant verschuldigd is aan MS Services na de vervaldata van de facturen, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 10% per jaar, berekend van dag tot dag. Daarnaast worden de factuurbedragen forfaitair verhoogd met 10% ter vergoeding van invorderingskosten.

Artikel 5 – Vertrouwelijkheid

5.1.MS Servicesverbindtzich ertoe elke informatie waarvan zij kennis zou verkrijgen tijdens de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijk te behandelen en op geen enkele ogenblik -voor of na de datum van deze Overeenkomst-vrij te geven aan enige derde partij, tenzij en voor zover (i) deze informatie algemeen bekend is of wordt en beschikbaar is voor gebruik door het publiek anders dan door de fout van een Partij of de fout van enige andere persoon gebonden door een vertrouwelijkheidsverplichting tegenover de Klantof (ii) in uitvoering van een bestaande Overeenkomst

5.2.MS Services heeft een discretieplichtendeelt aan derden geen inlichtingen of informatie mee betreffende de activiteiten/verrichtingen of enige andere informatie van de Klant, behalve indien zij hiervoor hun uitdrukkelijke toelating heeft gekregen, ertoe verplicht wordt door een Belgische of buitenlandse wet of indien een gewettigd belang dit rechtvaardigt, of op grond van een uitdrukkelijk bevel van een toezichthoudende overheid of op grond van een gerechtelijke beslissing.

Artikel 6 – Rechtspositie van de partijen

6.1. Partijen verklaren uitdrukkelijk dat ieder van hen volledig zelfstandig ondernemer is en blijft, als rechtspersoon of als natuurlijk persoon, en dat er tussen hen geen enkele band van ondergeschiktheid bestaat.

6.2. Partijen handelen met derden in eigen naam en voor eigen rekening en kunnen geen verbintenissen aangaan voor of in naam van de andere Partij.

6.3. Huidige overeenkomst heeft een persoonlijk karakter (intuïtu personae). Het overlijden, het faillissement of de ontbinding van één van de partijen heeft het einde van de overeenkomst tot gevolg.

6.4. Ms Services bevestigt en verzekert dat zij tijdens de uitvoering van deze Overeenkomst de verplichtingen zal naleven die op haar rusten op grond van de Belgische wetgeving.

Artikel 7. Verzekering

7.1. MS Services alsook haar aangestelden zijn verzekerd voor arbeidsongevallen op het werk alsook op de weg van en naar het werk. Daarnaast zijn MS Services en haar aangestelden ook verzekerd (Burgerlijke Aansprakelijkheid) voor schade veroorzaakt bij de Klant. De verzekeringspolis zal op eerste verzoek door MS Services aan de Klant worden voorgelegd.

7.2 De aansprakelijkheid van MS Services is steeds en in alle omstandigheden beperkt tot de tussenkomst die verleend wordt door de verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid van MS Services. De verzekeringsmaatschappij beslist autonoom over de aanvaarding van het schadedossier . De vrijstelling (franchise) blijft steeds ten laste van de Klant.

Artikel 8 – Afwervingsverbod

8.1. De Klant verbindt er zich toe tijdens de duur van de uitvoering van deze Overeenkomst en in een periode van 12 maanden na beëindiging van de Overeenkomst geen poging te ondernemen om personeel, aangestelden of andere personen waar MS Services een samenwerkingsovereenkomst mee heeft, ertoe aan te zetten hun band met MS Services te verbreken of deze zelf aan te stellen.

8.2. In het geval van een schending van de bovenstaande verplichtingen, zal de Klant gehouden zijn om aan MS Services een bedrag van EUR 10.000,00 te betalen ten titel van schadevergoeding, zonder de noodzaak om de eigenlijke schade aan te tonen of de noodzaak van een gerechtelijke titel en zonder afbreuk te doen aan enig recht van MS Services om schade terug te vorderen, die de bedragen bepaald in dit artikel te boven gaan of om gebruik te maken van enig ander rechtsmiddel.

Artikel 9 – Algemene bepalingen

9.1. Deze Overeenkomst is enkel door MS Services overdraagbaar. Deze Overeenkomst is door de Klant niet overdraagbaar tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van MS Services.

9.2. De nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst brengt de geldigheid van de volledige Overeenkomst of enige andere bepaling ervan niet in het gedrang.

9.3. De afstand door een partij van een bepaling van deze Overeenkomst kan slechts worden ingeroepen door het voorleggen van een uitdrukkelijk geschrift dat ondertekend is door de andere partij.

9.4. Alle geschillen m.b.t. de totstandkoming, geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst, zullen, zullen voorgelegd worden aan de Rechtbanken van het arrondissement Leuven